PTC

כתב התחייבות - PTC

  • הנך זכאי/ית לקבל תווית כניסה, עבור הרכב שנמצא בבעלותך או בבעלות בן משפחה מקרבה ראשונה (חובה להציג אישור המעיד על הקשר).
  • אין כפל תוויות או אישורי כניסה על אותו הרכב – התווית התקפה לצורך פיקוח, הינה התווית של יחידת הבטחון.
  • עליך להציג רישיון רכב או לצרף צילום של רישיון הרכב.
  • המבקש תווית כניסה עבור הרכב שהונפקה עבורו תווית בשנה האחרונה, לא נדרש לצרף ו/או להציג אישורים נוספים.
  בנוסף, במידה ומדובר ברכב מליסינג פרטי, יש להציג הסכם רכישה. במידה ומדובר ברכב חברה, יש להציג מכתב חתום בחותמת החברה. במכתב יופיעו פרטי העבודה, פרטי הרכב והצהרה של החברה כי רק העובד הנ"ל עושה שימוש ברכב.
 • Max. file size: 20 MB.
  * בחידוש תווית לרכב הקיים במערכת- אין צורך בצירוף מסמכים
  1. הנני מתחייב/ת להדביק את התווית בחזית שמשת המכונית במקום בולט (בדבק המקורי בלבד) אין לבצע כל שינוי בתווית.
  2. הנני מתחייב/ת לא להעביר את התווית לאדם אחר או לרכב אחר.
  3. ידוע לי כי התווית ואישור הכניסה לקרית הטכניון ניתנים לי לנוכח העובדה שחברת __________________ התקשרה עם הטכניון בחוזה מכוחו התיר לה הטכניון, בכפוף לתנאים האמורים בו, לעשות שימוש בשטחים בקרית הטכניון. ידוע לי כי תנאי הכרחי אך לא מספיק לתוקפו של אישור זה ולזכאותי לעשות בו שימוש, הוא כי חוזה ההרשאה שבין הטכניון לחברה תקף וכי לא בוטל על-ידי מי מהצדדים.
  4. . אני מתחייב להשיב לטכניון את התווית מיד בקרות אחד מהדברים הבאים: 4.1 הטכניון דרש ממני, בין באופן ישיר ו/או על-ידי המאבטחים ובין באמצעות החברה להשיב את אישור הכניסה. 4.2 חוזה ההרשאה בוטל ו/או פקע ו/או הסתיים, לרבות אם בוטל על-ידי הטכניון באופן חד-צדדי, בין בהסכמת החברה ובין בלא הסכמתה. 4.3 הרכב נמכר ו/או השימוש בו הועבר לאחר. 4.4 חדלתי לעבוד בחברה ו/או חדלתי לעבוד במתקני החברה בטכניון.
  5. למען הסר ספק מובהר כי אני מתחייב להשיב את התווית בכל אחד מן המקרים כאמור בסעיפים 4.1-4.4 לעיל, בין אם נדרשתי על-ידי הטכניון לעשות כן ובין אם לאו.
  6. הנני מתחייב/ת למלא אחר הנהלים הנהוגים בקמפוס, למלא אחר הוראות קצין הביטחון של הטכניון ו/או מי מטעמו, לשמור על חוקי התנועה בתוך הקמפוס ולחנות את רכבי בהתאם לתמרורים ומגרשי החנייה בהתאם לצבע התווית שקיבלתי.
  7. אני מקבל/ת תווית אישית בצבע "צהוב-לבן" המיועדת לעובדי חברות השוכנות בתוך קרית הטכניון – החניה אסורה בחניונים שסומנו "לסגל ועובדים בלבד", אלא אם קיבלתי הרשאה לפתיחת מחסום.
  8. כל חנייה שאינה בהתאם לאמור בסעיפים 1 – 7 תהווה הפרה של תנאי היתר החנייה. ידוע לי ואני מסכים/ה לכך, כי הפרה כאמור תאפשר לטכניון לנקוט בכל אחד מהצעדים הבאים, בהתאם לשיקול דעתו: הטלת קנס, גרירת הרכב (הכרוכה בכניסה אל הרכב לשם גרירתו) וחיובי בתשלום הוצאות הגרירה, סנדול הרכב וחיוב בהוצאות הסנדול, הדבקת מדבקות על שמשת הרכב.חנייה באזור לא מורשה בהתאם לסוג המדבקה, הקנס יהיה 100 ₪. חנייה בניגוד לתמרורים (חניה על אי תנועה, חניה על מדרכה, חניה במקום בו קיים תמרור האוסר על חנייה, חנייה במקום בו המדרכה מסומנת באדום-לבן וכד'), הקנס יהיה 250 ₪. חנייה שלא כדין בחניות המסומנות לנכים, הקנס יהיה 750 ₪.
  9. ידוע לי, כי שטח הקמפוס הינו שטח פרטי והנני נותן הסכמתי לעריכת חיפוש ברכבי בעת כניסתי ו/או בעת יציאתי מהקמפוס אם וכאשר יורה כך קצין הביטחון של הטכניון ו/או מי שיפעל מטעמו. ידוע לי, כי הסכמותיי בכתב התחייבות זה, לרבות כלל סעיפיו, מהוות תנאי לקבלת תווית החנייה.
  10. הנני מצהיר/ה, כי כל הפרטים שמילאתי בטופס זה הם מלאים ואמיתיים.
   
 • במידה ומדובר בהחלפת רכב - יש לציין זאת