2023 – כתב התחייבות – עובדים – אופנוע

2023 - כתב התחייבות - עובדים אופנוע

  • הנך זכאי/ית לקבל תווית כניסה, עבור הרכב שנמצא בבעלותך או בבעלות בן משפחה מקרבה ראשונה (חובה להציג אישור המעיד על הקשר).
  • אין כפל תוויות או אישורי כניסה על אותו הרכב – התווית התקפה לצורך פיקוח, הינה התווית של יחידת הבטחון.
  • עליך להציג רישיון רכב או לצרף צילום של רישיון הרכב.
  • המבקש תווית כניסה עבור הרכב שהונפקה עבורו תווית בשנה האחרונה, לא נדרש לצרף ו/או להציג אישורים נוספים.
  בנוסף, במידה ומדובר ברכב מליסינג פרטי, יש להציג הסכם רכישה. במידה ומדובר ברכב חברה, יש להציג מכתב חתום בחותמת החברה. במכתב יופיעו פרטי העבודה, פרטי הרכב והצהרה של החברה כי רק העובד הנ"ל עושה שימוש ברכב.
 • Max. file size: 20 MB.
 • Max. file size: 20 MB.
  1. הנני מתחייב/ת להדביק את התווית בחזית האופנוע (בדבק המקורי בלבד), אין לבצע כל שינוי בתווית..
  2. הנני מתחייב/ת לא להעביר את התווית לאדם אחר או לרכב אחר.
  3. הנני מתחייב/ת למלא אחר הנהלים הנהוגים בקמפוס, למלא אחר הוראות קצין הביטחון של הטכניון ו/או מי מטעמו, לשמור על חוקי התנועה בתוך הקמפוס ולחנות את כלי רכבי בהתאם לתמרורים ומגרשי החנייה בהתאם לסוג התווית שקיבלתי.
  4. אני מקבל/ת תווית אישית לאופנוע המיועדת לעובדי הטכניון – שתוקפה למשך השנה האקדמית הנוכחית. התווית מאפשרת כניסה וחניה בקמפוס. החניה מותרת רק במגרשי החניה המוגדרים בשילוט כמקומות חניה מוסדרים לאופנועים/קטנועים.
  5. החנייה במדרחוב "לב הקמפוס", ברחבה המרוצפת מסביב לבניין טאוב, (הפקולטה למדעי המחשב), ברחבת הכניסה של הפקולטה להנדסת חשמל, אסורה בתכלית האיסור.
  6. כל חנייה שאינה בהתאם לאמור בסעיפים 1 – 5 תהווה הפרה של תנאי היתר החנייה. ידוע לי ואני מסכים/ה לכך, כי הפרה כאמור תאפשר לטכניון לנקוט בכל אחד מהצעדים הבאים, בהתאם לשיקול דעתו: החרמת התווית, הטלת קנס, גרירת כלי הרכב וחיוב בתשלום הוצאות הגרירה והסנדול הדבקת מדבקות על שמשת כלי הרכב. גובה הקנס במהלך שנת הלימודים הנוכחית יעמוד חנייה באזור לא מורשה בהתאם לסוג המדבקה, הקנס יהיה 100 ₪. חנייה בניגוד לתמרורים (חניה על אי תנועה, חניה על מדרכה, חניה במקום בו קיים תמרור האוסר על חנייה, חנייה במקום בו המדרכה מסומנת באדום-לבן וכד'), הקנס יהיה 250 ₪. חנייה שלא כדין בחניות המסומנות לנכים, הקנס יהיה 750 ₪. ת ₪
  7. ידוע לי, כי שטח הקמפוס הינו שטח פרטי והנני נותן הסכמתי לעריכת חיפוש ברכבי בעת כניסתי ו/או בעת יציאתי מהקמפוס אם וכאשר יורה כך קצין הביטחון של הטכניון ו/או מי שיפעל מטעמו. ידוע לי, כי הסכמותיי בכתב התחייבות זה, לרבות כלל סעיפיו, מהוות תנאי לקבלת תווית החנייה.
  8. הנני מצהיר/ה, כי כל הפרטים שמילאתי בטופס זה הם מלאים ואמיתיים.
 • במידה ומדובר בהחלפת רכב - יש לציין זאת