כתב התחייבות – נבחרות ספורט – מאמנים (לא סטודנטים)

כתב התחייבות - נבחרות ספורט - מאמנים (לא סטודנטים)

  • הנך זכאי/ית לקבל תווית כניסה, עבור הרכב שנמצא בבעלותך או בבעלות בן משפחה מקרבה ראשונה (חובה להציג אישור המעיד על הקשר).
  • אין כפל תוויות או אישורי כניסה על אותו הרכב – התווית התקפה לצורך פיקוח, הינה התווית של יחידת הבטחון.
  • עליך להציג רישיון רכב או לצרף צילום של רישיון הרכב.
  • המבקש תווית כניסה עבור הרכב שהונפקה עבורו תווית בשנה האחרונה, לא נדרש לצרף ו/או להציג אישורים נוספים.
  בנוסף, במידה ומדובר ברכב מליסינג פרטי, יש להציג הסכם רכישה. במידה ומדובר ברכב חברה, יש להציג מכתב חתום בחותמת החברה. במכתב יופיעו פרטי העבודה, פרטי הרכב והצהרה של החברה כי רק העובד הנ"ל עושה שימוש ברכב.
 • Max. file size: 20 MB.
 • Max. file size: 20 MB.
 • Max. file size: 20 MB.
  1. הנני מתחייב/ת להדביק את התווית בחזית שמשת המכונית במקום בולט (בדבק המקורי בלבד) אין לבצע כל שינוי בתווית.
  2. הנני מתחייב/ת לא להעביר את התווית לאדם אחר או לרכב אחר.
  3. הנני מתחייב/ת למלא אחר הנהלים הנהוגים בקמפוס, למלא אחר הוראות קצין הביטחון של הטכניון ו/או מי מטעמו, לשמור על חוקי התנועה בתוך הקמפוס ולחנות את רכבי בהתאם לתמרורים ומגרשי החנייה בהתאם לצבע התווית שקיבלתי.
  4. אני מקבל/ת תווית אישית בצבע "כחול-לבן" המיועדת למאמנים ואחרים,שאינם סטודנטים בטכניון המשתתפים בנבחרות הספורט ו/או משמשים כמאמנים במקצועות הספורט ביחידת הספורט של הטכניון – שתוקפה למשך השנה האקדמית הנוכחית. בתקופת הלימודים: בימים א' – ה', בין השעות 07:00 עד 15.30 הכניסה והחנייה מותרת מכיכר הספורט העליונה (כיכר רוט) לכיוון השער הראשי בשני כיווני הנסיעה ובמגרשי פריפריה בלבד. ידוע לי כי במועדים אלה החנייה בכל מקום אחר בטכניון אסורה. בימי הלימודים א' – ה' לאחר השעה 15:30 ועד 07.00 בבוקר למחרת. בסופי שבוע, החניה מותרת גם בכביש ההיקפי (מסלול אוטובוסים בקו שרות) למעט בחנייה לתוויות אדומות ובמקומות המפורטים בסעיף 5.
  מגרשי פריפריה: א. מתחם חניה פנימי בחלקו העליון של הטכניון אחרי בנין קנדה (היחידה ללימודי חוץ) באזור המסומן לתוויות כחולות. ב. מגרש חניה חיצוני בצמוד לשער המזרחי (נשר).
  1. החניה באזורים המוגדרים: לבעלי היתר מיוחד, דיירי מעונות, מורשים בלבד, חניונים הסגורים במחסומים, אסורה!
  2. כל חנייה שאינה בהתאם לאמור בסעיפים 1 – 5 תהווה הפרה של תנאי היתר החנייה. ידוע לי ואני מסכים/ה לכך, כי הפרה כאמור תאפשר לטכניון לנקוט בכל אחד מהצעדים הבאים, בהתאם לשיקול דעתו: החרמת התווית, הטלת קנס, גרירת הרכב (הכרוכה בכניסה אל הרכב לשם גרירתו) וחיובי בתשלום הוצאות הגרירה, סנדול הרכב וחיוב בהוצאות הסנדול, הדבקת מדבקות על שמשת הרכב. גובה הקנס במהלך שנת הלימודים הנוכחית יעמוד חנייה באזור לא מורשה בהתאם לסוג המדבקה, הקנס יהיה 100 ₪. חנייה בניגוד לתמרורים (חניה על אי תנועה, חניה על מדרכה, חניה במקום בו קיים תמרור האוסר על חנייה, חנייה במקום בו המדרכה מסומנת באדום-לבן וכד'), הקנס יהיה 250 ₪. חנייה שלא כדין בחניות המסומנות לנכים, הקנס יהיה 750 ₪. ת ₪
  3. ידוע לי, כי שטח הקמפוס הינו שטח פרטי והנני נותן הסכמתי לעריכת חיפוש ברכבי בעת כניסתי ו/או בעת יציאתי מהקמפוס אם וכאשר יורה כך קצין הביטחון של הטכניון ו/או מי שיפעל מטעמו. ידוע לי, כי הסכמותיי בכתב התחייבות זה, לרבות כלל סעיפיו, מהוות תנאי לקבלת תווית החנייה.
  4. ידוע לי ואני מסכים/ה לכך, כי התשלום בגין התווית ייגבה על-ידי מחלקת חשבונות סטודנטים ישירות מחשבון הבנק שלי, על-פי פרטי ההוראה לחיוב חשבון בנק שמסרתי שם.
  5. הנני מצהיר/ה, כי כל הפרטים שמילאתי בטופס זה הם מלאים ואמיתיים.
  הנני מתחייב בעת החלפת מכונית להסיר את התווית מן השמשה ולהחזירה למשרד חלוקת תוויות, (גם אם נקרעה). אי החזרת התווית תמנע קבלת תווית חדשה.
 • במידה ומדובר בהחלפת רכב - יש לציין זאת