כתב התחייבות- מרכז הספורט

כתב התחייבות - מרכז הספורט

 • תו מרכז הספורט מיועד למנויי מרכז הספורט שאינם בעלי סטטוס אקדמי או תעסוקתי בטכניון.
  • אין כפל תוויות או אישורי כניסה על אותו הרכב – התווית התקפה לצורך פיקוח, הינה התווית של יחידת הבטחון.
  • במידה והרכב רשום כבר במערכת אין צורך לצרף רישיון רכב. אם זהו רכב שלא מופיע אצלנו במערכת עליך להציג רישיון רכב או לצרף צילום של רישיון הרכב.
  בנוסף, אם מדובר ברכב מליסינג פרטי, יש להציג הסכם רכישה. במידה ומדובר ברכב חברה, יש להציג מכתב חתום בחותמת החברה. במכתב יופיעו פרטי העבודה, פרטי הרכב והצהרה של החברה כי רק העובד הנ"ל עושה שימוש ברכב.
 • Max. file size: 20 MB.
 • הנני מתחייב/ת להדביק את התווית בחזית שמשת המכונית במקום בולט (בדבק המקורי בלבד) אין לבצע כל שינוי בתווית.
  1. הנני מתחייב/ת לא להעביר את התווית לאדם אחר או לרכב אחר.
  2. הנני מתחייב/ת למלא אחר הנהלים הנהוגים בקמפוס, למלא אחר הוראות ממונה הביטחון של הטכניון ו/או מי מטעמו, לשמור על חוקי התנועה בתוך הקמפוס ולחנות את רכבי בהתאם לתמרורים ומגרשי החנייה בהתאם לצבע התווית שקיבלתי.
  3. אני מקבל/ת תווית אישית בצבע "צהוב" המיועדת למנוי בריכה שתוקפה למשך שנה קלנדרית– החניה על-פי היתר זה מותרת בשעות הפעילות של מרכז הספורט בלבד. החנייה הינה בחניון מרכז הספורט ובכביש שבין שער נווה שאנן עד כיכר הספורט, ומכיכר הספורט עד כיכר רבין.
  4. כל חנייה שאינר בהתאם לאמור בסעיפים 1-3 תהווה הפרה של תנאי היתר החנייה. ידוע לי ואני מסכים/ה לכך, כי הפרה כאמור תאפשר לטכניון לנקוט בכל אחד מהצעדים הבאים, בהתאם לשיקול דעתו: החרמת התווית, הטלת קנס, גרירת הרכב (הכרוכה בכניסה אל הרכב לשם גרירתו) וחיובי בתשלום הוצאות הגרירה, סנדול הרכב וחיוב בהוצאות הסנדול, הדבקת מדבקות על שמשת הרכב. גחנייה באזור לא מורשה בהתאם לסוג המדבקה, הקנס יהיה 100 ₪. חנייה בניגוד לתמרורים (חניה על אי תנועה, חניה על מדרכה, חניה במקום בו קיים תמרור האוסר על חנייה, חנייה במקום בו המדרכה מסומנת באדום-לבן וכד'), הקנס יהיה 250 ₪. חנייה שלא כדין בחניות המסומנות לנכים, הקנס יהיה 750 ₪. ת ₪ .
  5. ידוע לי, כי שטח הקמפוס הינו שטח פרטי והנני נותן הסכמתי לעריכת חיפוש ברכבי בעת כניסתי ו/או בעת יציאתי מהקמפוס אם וכאשר יורה כך קצין הביטחון של הטכניון ו/או מי שיפעל מטעמו. ידוע לי, כי הסכמותיי בכתב התחייבות זה, לרבות כלל סעיפיו, מהוות תנאי לקבלת תווית החנייה.
  6. הנני מצהיר/ה, כי כל הפרטים שמילאתי בטופס זה הם מלאים ואמיתיים.
   
  במידה ומדובר בהחלפת רכב - יש לציין זאת