הרקדות

[technion_secure_connection connection_type=”password_protected” password_protected=”Dan45″ password=”סיסמה”]

  • אין כפל תוויות או אישורי כניסה על אותו הרכב – התווית התקפה לצורך פיקוח, הינה התווית של יחידת הבטחון.
  1. הנני מתחייב/ת להניח את האישור בחזית שמשת המכונית במקום בולט.
  2. הנני מתחייב/ת לא להעביר את האישור לאדם אחר או לרכב אחר.
  3. הנני מתחייב/ת למלא אחר הנהלים הנהוגים בקמפוס, למלא אחר הוראות קצין הביטחון של הטכניון ו/או מי מטעמו, לשמור על חוקי התנועה בתוך הקמפוס ולחנות את רכבי בהתאם לתמרורים ומגרשי החנייה המתאימים לאישור זה (כביש היקפי).
  4. אני מקבל/ת אישור אישי המיועד לכניסה להרקדות – שתוקפה חצי שנה ותקפה בימים א', ג', ה' בשעות 18:30-23:00.
  5. החניה באזורים המוגדרים: לבעלי היתר מיוחד, דיירי מעונות, מורשים בלבד, חניונים הסגורים במחסומים, אסורה!
 • כל חנייה שאינה בהתאם לאמור בסעיפים 1 – 5 תהווה הפרה של תנאי היתר החנייה. ידוע לי ואני מסכים/ה לכך, כי הפרה כאמור תאפשר לטכניון לנקוט בכל אחד מהצעדים הבאים, בהתאם לשיקול דעתו: החרמת האישור, הטלת קנס, גרירת הרכב (הכרוכה בכניסה אל הרכב לשם גרירתו) וחיוב בתשלום הוצאות הגרירה, סנדול הרכב וחיוב בהוצאות הסנדול, הדבקת מדבקות על שמשת הרכב. גובה הקנס במהלך שנת הלימודים הנוכחית יעמוד חנייה באזור לא מורשה בהתאם לסוג המדבקה, הקנס יהיה 100 ₪. חנייה בניגוד לתמרורים (חניה על אי תנועה, חניה על מדרכה, חניה במקום בו קיים תמרור האוסר על חנייה, חנייה במקום בו המדרכה מסומנת באדום-לבן וכד'), הקנס יהיה 250 ₪. חנייה שלא כדין בחניות המסומנות לנכים, הקנס יהיה 750 ₪. ₪ ואני מסכים/ה לכך שבאם יינתן לי קנס הוא ישולם בדואר. לא יינתן שירות ע"י משרד התוויות עד לתשלום הקנס.
 • ידוע לי, כי שטח הקמפוס הינו שטח פרטי והנני נותן/ת הסכמתי לעריכת חיפוש ברכבי בעת כניסתי ו/או בעת יציאתי מהקמפוס אם וכאשר יורה כך קצין הביטחון של הטכניון ו/או מי שיפעל מטעמו. ידוע לי, כי הסכמותיי בכתב התחייבות זה, לרבות כלל סעיפיו, מהוות תנאי לקבלת תווית החנייה.
 • הנני מצהיר/ה, כי כל הפרטים שמילאתי בטופס זה הם מלאים ואמיתיים.
 • הנני מתחייב/ת בעת החלפת מכונית להחזיר את אישור הכניסה למשרד חלוקת תוויות. אי החזרת האישור תמנע קבלת אישור חדש.
 • במידה ומדובר בהחלפת רכב - יש לציין זאת